നല്ലെഴുത്ത്

The biggest ever archive in Malayalam Literature. 2.5 crores pageviews, 14000+ creations, 2000+authors and adding on....

New Books

Post Top Ad

Your Ad Spot

വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി..

September 30, 2017 1
വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി.. ''മൂടട്ടെ വാത്മീകങ്ങളെന്റെ പ്രജ്ഞയെ കൊടി,യുയര്‍ത്തി പറക്കുന്ന ഞാനെന്ന ഭാവത്തിനെ. ചിതലരിച്ചീടട്ടെ,യെന്റെ...
Read more »

സാമന്തപഞ്ചകം.......

September 30, 2017 1
സാമന്തപഞ്ചകം....... ചുട്ടെടുത്ത കളിമൺ കട്ടകളിൽ വർണ്ണചിത്രങ്ങളാൽ പണിതീർത്ത പ്രജാപതിയുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലെ മൺചിരാതിൽ നിന്നും രാത്...
Read more »

Post Top Ad

Your Ad Spot